Wysoka wydajno?? pracy na 2 poziomach

Usuwanie odpadów

Demag - usuwanie odpadów

Demag oferuje na ca?ym ?wiecie rozwi?zania do przetwarzania i utylizacji odpadów. Na bazie naszego wieloletniego do?wiadczenia wspieramy gruntown? wiedz? bran?ow? operatorów instalacji do przetwarzania odpadów. Poniewa? nasze urz?dzenia suwnicowe wykonuj? te? zautomatyzowan? obs?ug? magazynów i bunkrów oraz dostarczenie materia?u do kolejnych sekwencji procesowych.

Obszary zastosowań

  • Instalacje spalania odpadów
  • Instalacje na paliwa alternatywne
  • Sortowanie / utylizacja

  Instalacje spalania odpadów

  Suwnice procesowe Demag realizuj? za?adunek,?mieszanie odpadów oraz zasilanie pieców. Wnosz? tym samym wa?ny wk?ad w przetwarzanie ci?gle rosn?cej masy odpadów. Urz?dzenia suwnicowe s? optymalnie dostosowane do indywidualnych wymogów klientów:

   • jako suwnice sterowane r?cznie
   • do cz??ciowo zautomatyzowanych procedur roboczych
   • jako w pe?ni zautomatyzowane suwnice pracuj?ce w trybie 24/7

   Demag dostarcza do tego w?asny system zarz?dzania magazynem, który oprócz sterowania prac? suwnicy przejmuje te? wizualizacj? procesów i automatyczny pomiar poziomu nape?nienia bunkrów odpadów. Równie? do ekonomicznego usuwania resztek popio?u i ?u?lu operatorzy instalacji spalania stosuj? technik? suwnicow? firmy Demag.

   Instalacje na paliwa alternatywne

   W ?instalacjach do przetwarzania paliw alternatywnych, jak tworzywa sztuczne lub osad ?ciekowy, w pe?ni zautomatyzowane suwnice procesowe Demag odgrywaj? centraln? rol?: wykonuj? one za?adunek materia?u, odpowiednie jego mieszanie oraz ci?g?e zasilanie paliwem linii spalania.

   Sortowanie i utylizacja

   Równie? w instalacjach do dalszego przetwarzania odpadów domowych i gospodarczych stosuje si? odpowiednie rozwi?zania marki Demag. Nasze suwnice procesowe wykonuj? ?prze?adunek w poszczególnych etapach procesowych: zautomatyzowane suwnice sk?adaj? dostarczone odpady na przechowanie i transportuj? je do rozdrabniaczy i pojemników na produkty rozk?adu.

   Precyzyjny ruch naszych urz?dzeń suwnicowych gwarantuj? kompletne zespo?y nap?dowe Demag. Nasze silniki znajduj? zastosowanie, jako nap?d przeno?ników ta?mowych w zak?adach recyklingowych do segregowania materia?ów nadaj?cych si? odzysku.

   Chcete vědět více o na?ich je?ábech?
   Kontaktujte nás. Rádi zodpovíme v?echny va?e dotazy a pom??eme s technickym ?e?ením pro va?i situaci.