Ca?opowierzchniowy nadpod?ogowy transport ?adunków

Jednod?wigarowe suwnice podwieszane KBK

Bezpieczny transport na jednym poziomie

Jednod?wigarowe suwnice podwieszane z naszego systemu d?wignicowego lekkiej konstrukcji KBK umo?liwiaj? szybki i bezpieczny transport nadpod?ogowy oraz ca?opowierzchniowe dok?adne pozycjonowanie towarów ró?nego rodzaju. Co sk?ada si? na wysok? jako?? naszych jednod?wigarowych suwnic podwieszanych KBK?

 • Budowa modu?owa
 • Prosta i bezpieczna obs?uga
 • ?atwe r?czne przesuwanie
 • Korzystne koszty realizacji
 • Indywidualne wykonanie dostosowane do wymagań klienta

Your Contact

Demag contact

Demagcranes

ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk
Polska

E-mail

Telefon:
+48 32 20 54 295

Product information

Zalety w skrócie

Optymalne wykorzystanie powierzchni

 • Ca?opowierzchniowy nadpod?ogowy transport ?adunków
 • Optymalne wykorzystanie powierzchni dzi?ki krótkim wymiarom rozruchowym
 • Zawieszenie na istniej?cych stropach hali lub konstrukcjach dachowych
 • Bez konieczno?ci u?ycia dodatkowych podpór toru suwnicowego

Komfortowa obs?uga

 • ?atwe r?czne przesuwanie
 • Sprawny, bezawaryjny ruch dzi?ki po??czeniom przegubowym mi?dzy d?wigarem suwnicy a mechanizmami jezdnymi.
 • Ma?y ci??ar w?asny
 • Dostosowane do potrzeb klienta i korzystne cenowo ud?wigowienie hal – równie? w wydzielonych obszarach
 • Mo?liwo?? wszechstronnych zastosowań dzi?ki budowie modu?owej (np. blokada z jednoszynowymi torami podwieszanymi w celu umo?liwienia przejazdów wózka z wci?gnikiem)
 • Bezproblemowy ruch - równie? po zakrzywionych i klinowych torach suwnicowych

Dane techniczne

Jednod?wigarowe suwnice podwieszane: Maksymalne rozstawy mi?dzy zawieszeniami toru, rozpi?to?ci suwnicy, d?ugo?ci d?wigarów

KBK
Profil KBK ?

Ud?wig?[kg]

? ? 80 125 250 500 1,000 1,600 2,000
100 lKr 2.85 2.6 ? ? ? ? ?
IHT 3.0 3.0 ? ? ? ? ?
I lKr 4.65 4.6 2.85 ?1.62) ? ? ?
IHT 6.0 5.0 3.0 2.0 ? ? ?
II-L lKr ?7.41) ?7.01) 6.1 3.7 ?1.751) ? ?
?IHT 8.0 8.0 7.0 4.0 2.0 ? ?
II lKr ?7.751) 7.751) 7.451) 6.0 3.51) ? ?
IHT ?8.0 ?8.0 8.0 7.0 4.0 ? ?
II-H lKr ? ?10.5 ?10.5 9.3 6.5 ? ?
?IHT ? ?14.0 13.0 11.0 7.0 ? ?
III lKr ? ? ? 8.4 6.3 4.3 3.61)
IHT ? ? ? ?9.0 ?7.0 5.0 4.0

lKr:?rozpi?to?? suwnicy
IHT:d?ugo?? d?wigara

1)? Podwójny wózek jezdny
2)? Poczwórny wózek jezdny