Pe?na kontrola. Prosty. Niezawodny.

Demag StatusControl

Inteligentny system zdalnego monitoringu: aktualne dane robocze i jednoczesna ich analiza

Dzi?ki StatusControl Demag masz przez ca?y czas pe?n? kontrol? nad urz?dzeniami. Nasz inteligentny system zdalnego monitorowania dostarcza aktualnych danych roboczych i ich analiz? odno?nie Twoich suwnic i wci?gników: odno?nie oceny ryzyka awarii, pe?nego obci??enia, zu?ycia i trwa?o?ci. I to w sposób prosty, niezawodny i szybki. Dzi?ki niemu mo?esz polega? na sprawnym dzia?aniu i celowo zoptymalizowa? wydajno?? swoich urz?dzeń.

Aby móc dostarczy? Ci aktualnych danych o stanie i pracy oraz informacje, StatusControl Demag gromadzi dane z systemów sterowania oraz systemów diagnostycznych suwnic i wci?gników. Te z kolei zostaj? w czasie rzeczywistym przekazane poprzez system telefonii radiowej LTE (tunel VPN) do chmury danych a stamt?d do portalu klienta. W celu wykonania automatycznych analiz i ocen system zdalnego monitoringu wykorzystuje ponadto najwi?ksz? na ?wiecie baz? danych i jedyne i niepowtarzalne know-how firmy Demag dotycz?ce urz?dzeń suwnicowych.

Przegl?d zalet

Pe?na kontrola

Dzi?ki Demag StatusControl masz swoje urz?dzenia suwnicowa przez ca?y czas pod kontrol? i korzystasz z maksymalnej dost?pno?ci do nich – dzi?ki precyzyjnym informacjom odno?nie stanu urz?dzenia, pe?nego obci??enia, ryzyka awarii i okresu bezpiecznej pracy (SWP).

Wy?sza wydajno??

Wzorce projektowe Twojej suwnicy wskazuj? na miejsca, w których mo?na zoptymalizowa? bezpieczeństwo i wydajno?? eksploatacji poprzez wdro?enie kolejnych szkoleń personelu.

Niezawodna eksploatacja

W celu zwi?kszenia wydajno?ci zarz?dzania urz?dzeniem otrzymasz obszerne informacje odno?nie okresu bezpiecznej pracy najwa?niejszych komponentów. W ten sposób uzyskujesz godn? zaufania podstaw? do podejmowania decyzji w zakresie inwestycji i planowania z wyprzedzeniem prac konserwacyjno-remontowych.

Prosty i przejrzysty

Dost?pno?? do wszystkich swoich danych przez ca?y czas poprzez portal kliencki w sieci. Dzi?ki intuicyjnej obs?udze i przejrzystej prezentacji oraz systemowi sygnalizacji ?wietlnej uzyskasz na raz wszystkie wa?ne informacje. W razie istotnych zmian stanów otrzymasz wiadomo?? Push poprzez SMS lub e-mail.

Bezpieczny pod ka?dym wzgl?dem

Dzi?ki obszernym funkcjom kontroli Demag StatusControl zwi?ksza bezpieczeństwo eksploatacji. Dzi?ki zakodowanemu transferowi i niezawodnemu zapisywaniu w pami?ci Twoje dane s? zabezpieczone w najlepszy mo?liwy sposób.

Elastyczny

Demag StatusControl mo?na ??czy? z istniej?cymi suwnicami Demag oraz wci?gnikami i w ka?dej chwili dodatkowo wyposa?a?.

Pe?ne bezpieczeństwo Twoich danych

 • Chmura danych jako neutralne, bezpieczne miejsce zapisywania danych
 • Wszystkie zapisane w pami?ci dane jak równie? wszelkie przenoszenie danych w chmurze s? zakodowane poprzez tunel VPN i nie ma mo?liwo?ci ich odczytania poprzez nieuprawnione osoby
 • Ochrona antywirusowa dla po??czeń zdalnych
 • Odizolowanie firewallem od Internetu publicznego
 • Surowe wymagania dotycz?ce has?a wraz z obowi?zkow? zmian? has?a
StatusControl Datensicherheit

Chcete vědět více o na?ich je?ábech?
Kontaktujte nás. Rádi zodpovíme v?echny va?e dotazy a pom??eme s technickym ?e?ením pro va?i situaci.

Efektywne zarz?dzanie urz?dzeniami

Widok floty suwnic

 • Podgl?d ka?dego stanu rzeczywistego suwnicy w postaci kolorowych ?wiate? sygnalizacyjnych
 • Kontrola ró?nych parametrów, na przyk?ad zmiany SWP
 • Wa?ne dane dla przysz?ych konserwacji
 • Jednym klikni?ciem: Zmiana podgl?du floty na poszczególne suwnice wraz ze szczegó?owymi informacjami
StatusControl Kranflotte

Pojedynczy podgl?d suwnicy

 • Ca?o?ciowy system lamp sygnalizacyjnych pokazuj?cy ogólny stan suwnicy
 • ??czony podgl?d danych stanu suwnicy i danych roboczych suwnicy
Stan suwnicy
 • Dost?pno?? wci?gnika SWP
 • Trwa?o?? i okres wymiany podstawowych komponentów (wci?gnik, hamulce, rolki dociskowe, os?ona podno?nika)
 • Historia wymiany komponentów
 • Historia b??dów
Statystyka eksploatacji
 • Eksploatacja suwnicy, b??d obs?ugi, ew. wskazówki odno?nie skrócenia okresu ?ywotno?ci lub potencjalne problemy z bezpieczeństwem powsta?e wskutek eksploatacji suwnicy
 • Wydajno?? i pe?ne obci??enie
 • Konieczno?? przeszkolenia operatora suwnicy
Ostrze?enia bezpieczeństwa (SMS-em/e-mailowo)
 • Godziny eksploatacji wci?gnika
 • Stan krytyczny hamulców
 • Zmierzona droga hamowania
 • Przeci??enie
 • Maksymalny po?lizg
 • Maksymalna liczba obrotów
 • Zatrzymania awaryjne
StatusControl Kranansicht

Downloads