Technologia suwnicowa Demag z chwytakiem bali

Drax Power

Zautomatyzowana suwnica pomostowa do logistyki w instalacjach biomasy

Wzorowa pod wzgl?dem energetycznym i ekonomicznym

Drax Power Ltd. to jednen z najwi?kszych dostawców energii w Wielkiej Brytanii. Aby znacznie zwi?kszy? w?asny potencja? wytwarzania energii z biomasy, koncern Drax zainwestowa? w elektrowni Goole/East Riding w prototypow? instalacj? do przetwarzania s?omy w pelety (granulat). Pelety s? nast?pnie wykorzystywane w instalacji wspó?spalania bez emisji CO2?pobliskiej elektrowni w?glowej przedsi?biorstwa.

Efektywne planowanie procesów zasilania

Demag Cranes wspiera koncern Drax w obs?udze i transporcie bali s?omianych przy u?yciu nowoczesnej techniki suwnicowej – wnosz?c wa?ny wk?ad w optymalne kszta?towanie procesów zasilania w celu poprawy bilansu klimatycznego.

Z uwzgl?dnieniem specyficznych wymagań zainstalowali?my w magazynie o powierzchni 1 700 m2 suwnic? pomostow? dwud?wigarow? z inteligentnym chwytakiem, która zapewnia sprawne i efektywne zaopatrzenie materia?owe produkcji.

Logistyka dla technologii biomasy

Inwestycja w przysz?o??

Przewidziana dla zak?adu w Goole rocza produkcja 100 000 ton peletu zast?pi ok. 60 000 ton w?gla stosowanego do wytwarzania pr?du. Oznacza to roczn? redukcj? emisji CO2?o oko?o 120 000 ton. Hala magazynowa o powierzchni 1 700 m2 mie?ci w sobie oko?o 936 bali s?omianych o wymiarach 2500 x 1300 x 1200 ?m (d?. x szer. x wys.), uk?adanych w stosy w kszta?cie piramidy o wysoko?ci 8 m.

Elastyczny chwytak z inteligentnym uk?adem czujników kontrolnych

W trakcie ca?odobowego procesu produkcyjnego w elektrowni Goole dostarcza si? oko?o 400 ton s?omy. W celu roz?adunku materia?u suwnica pomostowa dwud?wigarowa jest ustawiana nad pojazdem dostawczym. Elementami chwytnymi jest sze?? chwytaków przesuwanych w kierunku wzd?u?nym, które przejmuj? jednocze?nie 12 bali. Zaleta tych podzielonych na dwie grupy chwytaków: mo?na je ustawi? na konkretne obci??enie w celu optymalnego manewrowania balami s?omianymi.?

Po sprawdzeniu przez czujniki wilgotno?ci s?omy i sygnale zwalniaj?cym suwnica prze??cza si? na tryb automatyczny, transportuje bale i odstawia je w przydzielonym miejscu z dok?adno?ci? do +/- 15 mm. Nap?dy sterowane przez przemiennik cz?stotliwo?ci gwarantuj? p?ynne i ?agodne przemieszczanie.?

Gdy czujniki zg?osz? linii produkcyjnej konieczno?? uzupe?nienia materia?u, generowana jest kolejna komenda ruchu. Suwnica przechwytuje automatycznie, zgodnie z zaprogramowan? procedur?, wymagan? liczb? sk?adowanych bali i przekazuje je przeno?nikowi, który doprowadza je do zak?adu produkcyjnego.

?

Suwnica procesowa: Funkcjonalna i ekonomiczna

?

Precyzyjna obs?uga

Instalacja suwnicowa ma ud?wig ponad 22 t na linach podno?nych i przesuwa si? z rozstawem 28,28 m po torze na wysoko?ci 11,26 m. Nap?dy jezdne s? p?ynnie regulowane przez przemiennik cz?stotliwo?ci i przystosowane do pr?dko?ci jazdy wózka (od 2 do 40 m/min) i jazdy suwnicy (od 3 do 60 m/min).

Ekonomiczne podnoszenie

Za podnoszenie odpowiedzialny jest otwarty wci?gnik wielofunkcyjny (MPW). Cech? charakterystyczn? wci?gnika MPW jest jego wszechstronno??. Indywidualnie zaprojektowany podno?nik spe?nia jednocze?nie najwy?sze wymogi jako?ciowe pod wzgl?dem funkcjonalno?ci i ekonomiczno?ci.

Pr?dko?ci podnoszenia w zale?no?ci od obci??enia

W przypadku maksymalnego za?adunku 12 balami s?omianymi pr?dko?? podnoszenia systemu wynosi 16 m/min. W przypadku ?adunków poni?ej 50% maksymalnego obci??enia system pracuje w trybie cz??ciowego obci??enia z pr?dko?ci? 24 m/min. Podwy?szone bezpieczeństwo pracy zapewnia wbudowany elektroniczny czujnik przeci??enia z automatycznym wy??cznikiem.