Vysoky pracovní vykon ve 2 úrovních

Likvidace odpad?

Likvidace odpad?

Dodáváme do celého světa??e?ení pro úpravu a zpracování odpad?. Na základě na?í dlouholeté zku?enosti podporujeme provozovatele za?ízení na zpracování odpadu na?ím?osvěd?enym oborovym know-how. Na?e je?áby zaji??ují také automaticky provoz ve skladech a odpadních?bunkrech a p?epravu materiálu k dal?ím procesním krok?m.

Oblasti pou?ití

  • Spalovny odpad?
  • Za?ízení na alternativní paliva
  • T?ídění / úprava

Spalovny odpad?

Demag procesní je?áby? zaji??ují skladování??směsného paliva a jeho zavá?ení do spalovacích linek.?P?ispíváme tak?k lep?ímu zvládnutí celosvětově rostoucího objemu odpadu. Je?ábová za?ízení jsou p?esně p?izp?sobená po?adavk?m jednotlivého zákazníka:

  • ru?ně ovládané je?áby
  • je?áby ur?ené pro poloautomatické procesy
  • je?áby - plně automatická za?ízení s nep?etr?itym provozem 24/7

Dodáváme vlastní systém pro správu skladu, ktery kromě ovládání je?ábu zaji??uje také vizualizaci za?ízení a automatické mě?ení stavu naplnění odpadní jímky. ?Provozovatelé za?ízení vyu?ívají Demag je?áby?také pro hospodárnou likvidaci popela a strusky.

Za?ízení na alternativní paliva

Demag plně automatické?procesní je?áby zabezpe?ují úst?ední funkci i u?za?ízení pro vyu?ití odpad? jako jsou?paliva,?plasty nebo kaly. ?Je?áby zaji??ují ulo?ení materiálu, podle pot?eby smísení materiálu a navíc zaji??ují plynulé zásobení spalovací linky.

T?ídění a úprava

Dodáváme?i za?ízení pro dal?í vyu?ití domovního a pr?myslového odpadu. ?Na?e procesní je?áby? zajistí p?ekládku pro následující procesní kroky:? je?áby v automatickém provozu?ulo?í dodany odpad a dodávají jej do drti?ek a do kompostér?.

Na?e motory se pou?ívají také?k pohánění dopravníkovych pás? v recykla?ních za?ízeních ur?enych k separaci materiál?.

Chcete vědět více o na?ich je?ábech??Kontaktujte nás. Rádi zodpovíme v?echny va?e dotazy a pom??eme s technickym ?e?ením pro va?i situaci.