Kompletní stavebnicová ?e?ení

Technika pohon?

Technologie v pohybu

Jako p?ední vyrobce pohon? nabízíme komplexní paletu produkt? - od konstruk?ních celk? a? po kompletní systém. K tomu pat?í? motory,?p?evodovky, motory s p?evodovkou a kolové systémy.?Z jednotlivych díl? lze sestavit kompletní pojezdové jednotky. Na?i nabídku doplňují frekven?ní měni?e a p?ívody elektrického proudu.?V?echny komponenty jsou vzájemně sladěny, proto?e teprve perfektní souhra jednotlivych?hnacích prvk? a jejich inteligentní ovládání vytvá?í efektivní systém.

Pomocí na?í systémové stavebnice pohon? realizujeme individuální ekonomická ?e?ení na základě standardizovanych konstruk?ních skupin. Tento postup ?et?í cenny ?as p?i projektování a zaji??uje správné dimenzování. I Vy m??ete profitovat z na?ich rozsáhlych zku?eností s je?ábovymi za?ízeními a jejich aplikacemi.

Chcete vědět více o na?ich je?ábech??Kontaktujte nás. Rádi zodpovíme v?echny va?e dotazy a pom??eme s technickym ?e?ením pro va?i situaci.