Plná kontrola. Jednoduchost. Spolehlivost.

Demag StatusControl

Inteligentní dálkovy monitorovací systém: aktuální provozní data a vyhodnocení jedním pohledem

Se systémem Demag StatusControl máte plnou kontrolu nad svymi za?ízeními kdykoli a kdekoli. Ná? inteligentní dálkovy monitorovací systém poskytuje aktuální provozní data a vyhodnocení je?áb? a zdvihacích za?ízení, pokud jde o rizika vypadku, vytí?ení, vyu?ití a ?ivotnosti. A to jednodu?e, spolehlivě a p?ehledně. M??ete se tak v?dy spolehnout na bezpe?ny a bezproblémovy provoz a optimalizovat produktivitu svych za?ízení.

Abychom vám mohli poskytnout aktuální stavová a provozní data a informace, shroma??uje systém Demag StatusControl data z ?ídicích a diagnostickych systém? je?áb? a zdvihacích za?ízení. Data se v reálném ?ase p?ená?í prost?ednictvím mobilní rádiové sítě LTE (VPN tunel) do datového cloudu a odtud na zákaznicky portál. Kromě toho dálkovy monitorovací systém pou?ívá k vytvá?ení automatickych analyz a vyhodnocení největ?í světovou databázi a jedine?nou znalostní bázi spole?nosti Demag o je?ábovych za?ízeních.

Vyhody v p?ehledu

Plná kontrola

Se systémem Demag StatusControl máte v?dy pod kontrolou v?echna svá je?ábová za?ízení a profitujete z jejich maximální dostupnosti díky p?esnym informacím o stavu za?ízení, vyu?ití, o rizicích vypadku a zbyvající době ?ivotnosti (SWP).

Vy??í produktivita

Schémata vyu?ití va?ich je?áb? ukazují, kde lze dal?ím ?kolením zaměstnanc? optimalizovat bezpe?nost a produktivitu provozu.

Spolehlivy provoz

Pro efektivní správu za?ízení máte k dispozici komplexní informace o zbyvající době ?ivotnosti kritickych sou?ástí. Máte tak spolehlivy základ pro investi?ní rozhodování a plánování údr?by a oprav.

Jednoduchost a p?ehlednost

Na webovém zákaznickém portálu máte p?ístup ke svym dat?m kdykoli a kdekoli. Díky intuitivnímu ovládání, p?ehlednému zobrazení a semaforové signalizaci lze v?echny relevantní informace zkontrolovat jedním pohledem. V p?ípadě vyznamné změny stavu obdr?íte aktivní zprávu prost?ednictvím SMS nebo e-mailu.

Bezpe?nost v ka?dém směru

Komplexní kontrolní funkce systému Demag StatusControl zvy?ují bezpe?nost va?eho provozu. Díky ?ifrovanému p?enosu a spolehlivému úlo?i?ti jsou va?e data také optimálně chráněna.

Flexibilita

Systém Demag StatusControl lze kombinovat se stávajícími je?áby a zdvihací za?ízení Demag a kdykoli doinstalovat.

Plná bezpe?nost va?ich dat

 • Datovy cloud jako neutrální a bezpe?né úlo?né místo
 • V?echna ulo?ená data a ve?kery provoz v cloudu se ?ifrují pomocí VPN tunel? a jsou pro neoprávněné osoby ne?itelné
 • Antivirová ochrana pro vzdálená p?ipojení
 • Izolace brány firewall od ve?ejného internetu
 • P?ísné po?adavky na heslo s povinnymi změnami hesla
StatusControl Datensicherheit

?

Chcete vědět více o na?ich je?ábech??Kontaktujte nás. Rádi zodpovíme v?echny va?e dotazy a pom??eme s technickym ?e?ením pro va?i situaci.

Efektivní management za?ízení

Náhled je?ábové flotily

 • Barvy semafor? ukazují na první pohled stav ka?dého je?ábu v reálném ?ase
 • Sledování r?znych parametr?, nap?íklad změna SWP
 • Platná data pro prediktivní údr?bu
 • Jedním kliknutím: P?epnutím z náhledu flotily na jednotlivy je?áb s podrobnymi informacemi
 • StatusControl Kranflotte

Stav je?ábu

 • Semaforová signalizace ukazuje na první pohled celkovy stav je?ábu
 • Kombinované zobrazení stavu je?ábu a provozních dat je?ábu

Stav je?ábu

 • Dostupnost zdvihacího za?ízení SWP
 • ?ivotnost a interval vyměny kritickych sou?ástí (zdvihací za?ízení, brzdy, p?ítla?né vále?ky a styka?e zdvihu)
 • Historie vyměny sou?ástí
 • Historie chyb

Provozní statistika

 • Provoz je?ábu, chyby obsluhy, p?ípadně upozornění na zkrácenou ?ivotnost nebo potenciální bezpe?nostní problémy v d?sledku provozu je?ábu
 • ú?innost a vytí?ení
 • Nutnost vycviku je?ábníka

Bezpe?nostní varování (prost?ednictvím SMS / e-mailu)

 • Provozní hodiny zdvihacího za?ízení
 • Kriticky stav brzd
 • Změ?ená brzdná dráha
 • P?etí?ení
 • Maximální prokluz
 • Maximální otá?ky
 • Nouzová zastavení
StatusControl Kranansicht

?

Ke sta?ení