Montá?ní linky s lehkym je?ábovym systémem KBK

GEA Group AG

Montá?ní linky se roz?i?ují a s tím rostou i nároky na je?ábovou techniku

Zákazník

S po?tem 18 490 zaměstnanc? a tr?bami 4,88 miliardy EUR je spole?nost GEA Group AG jedním z největ?ích systémovych dodavatel? pro potraviná?sky pr?mysl. Tato technologická spole?nost se sídlem v Düsseldorfu se zamě?uje na procesní technologie, komponenty a udr?itelná ?e?ení pro náro?né vyrobní procesy. ?astou roli v potraviná?ství hraje pot?eba chlazení. Proto je spole?nost GEA také p?edním dodavatelem pr?myslové chladicí techniky.


Podmínky

GEA vyrábí chladicí kompresory ve svém berlínském závodě a neustále v reakci na rostoucí poptávku roz?i?uje vyrobu.

Do roku 2012 se kompresory montovaly ve vyrobní lince, na které se dová?ely díly vysokozdvi?námi vozíky. Tento druh ?montá?e“ měl byt transformován na pásovou vyrobu, a to s co nejmen?ím vyu?itím vysokozdvi?nych vozík?. Jedním z hlavních kritérií vyrobních plánova?? v té době byl po?adavek na zavedení ?otev?eného“ systému, ktery lze v p?ípadě pot?eby p?izp?sobit změněnym po?adavk?m. Odpovědní mana?e?i měli na mysli zejména mo?nost pozděj?ího roz?i?ování.

?e?ení

Na základě těchto specifikací bylo rozhodnuto o nasazení lehkého je?ábového systému Demag KBK. Tento systém lze individuálně konfigurovat a také kombinovat podvěsné je?áby, podvěsné dráhy, sloupové a nástěnné oto?né je?áby.

V prvním kroku byla pomocí systému KBK provedena dodávka materiálu prohlavní vyrobní linku. O dva roky později byla instalována druhá montá?ní linka pro men?í kompresory - opět s pou?itím systému KBK. Stejé zdvihací za?ízení bylo aplikováno do nové testovací stanice.

Od instalace prvního systému KBK roz?í?ila spole?nost GEA vyrobní linku celkem pětkrát. V?dy za bě?ného provozu vyrobní linky. Flexibilita konceptu se natolik osvěd?ila, ?e je ji? plánováno dal?í roz?í?ení systému KBK.


Speciální vlasnosti

Se systémem KBK m??e u?ivatel zásobovat kompletně montá?ní linky materiálem, ani? by musel pou?ívat jiné pozemní p?epravní prost?edky. Systém je mimo?ádně flexibilní. Co se tyká nosník?, je na vyběr ?est ocelovych a dva hliníkové profily. Podobně velky je také vyběr je?áb?, manipula?ních systém? a prost?edk? k uchopení b?emene.

Zákazník?m pomáhají p?i manipulaci s b?emeny ?etězové kladkostroje Demag DC-Pro. Vykonny model DC má ve standardní vybavě velkoryse dimenzovanou p?evodovku a je díky klasifikaci do vysokého stupně FEM ideálně vybaven pro dlouhou ?ivotnost v nejnáro?něj?ích podmínkách. Díky funkci ProHub má model DC-Pro a? o 90 % vy??í jmenovité rychlosti v rozsahu díl?ího zatí?ení. P?i změnách vyrobní linky se pou?ijí elektrické p?ípojky pro ?Plug & Lift“ a ?Plug & Drive“.