Je?ábová technologie Demag s balíkovym drapákem

Drax Power, bioenergie

Automaticky mostovy je?áb pro manipulaci s biomasou

P?íklad?energetické úspornosti a hospodárnosti

Spole?nost Drax Power Ltd. je jedním z největ?ích provozovatel? elektráren v Velké Británii. Pro vyrazné zvy?ení vlastních kapacit p?i vyrobě elektrické energie z biomasy investovala spole?nost Drax v provozovně Goole/East Riding do prototypového za?ízení, které zpracovává slámu na pelety. Pelety se dále vyu?ívají jako p?ídavek pro sní?ení emisí CO2 pro spalování v nedaleké uhelné elektrárně provozované touto spole?ností.

Efektivní organizace procesu zásobení

Firma Demag podporuje spole?nost Drax p?i manipulaci a p?epravě balík? se surovou slámou pomocí nejmoderněj?í je?ábové techniky a tím vyznamně p?ispívá v procesu zásobování ke zlep?ení klimatické bilance.

S ohledem na specifické po?adavky jsme ve skladu o rozloze 1 700 m2 instalovali dvounosníkovy mostovy je?áb s inteligentním drapákem, ktery zaji??uje efektivní a hospodárné provozní zásobování.

Logistika p?i zpracování biomasy

Zamě?eno na budoucnost

Plánovaná?ro?ní vyroba v závodě v Goole o objemu 100?000?tun pelet nahradí p?i vyrobě elektrické energie cca 60?000 tun?uhlí. Díky tomu se sní?í ro?ní emise CO2 o p?ibli?ně 120?000?t. Skladová hala s plochou 1?700?m2 nabízí kapacitu pro skladování 936 balík? o maximálních rozměrech 2?500 x 1?300 x 1?200 ?m (Dx?xV) ukládanych v pyramidě a? do vy?ky 8?m.

Flexibilní jednotka drapáku s inteligentními manipula?ními ?idly

P?i procesu zpracování probíhající ve firmě?Goole 24 hodin denně se denně dodá do elektrárny a? 400?t surové slámy. Pro naskladnění se pou?ívá dvounosníkovy mostovy je?áb, ktery se umístí nad vykládané vozidlo. Jako uchopovací prost?edky slou?í 6 drapák? pojízdnych v podélném směru, které mohou sou?asně zvednout 12 balík?. Vyhoda těchto drapák??spo?ívá v cíleném nastavení podle p?íslu?ného b?emene a? optimální manipulaci s balíky slámy.?

Po senzorické kontrole obsa?ené vlhkosti a následujícím uvolnění se je?áb p?epne do automatického provozního re?imu, p?emístí balíky a ulo?í je s p?esností +/- 15 mm na ur?ené skladové místo. Pohony ?ízené frekven?ním měni?em p?itom umo?ňují plynuly a ?etrny pojezd.?

Jakmile ?idla vyrobního za?ízení indikují pot?ebu doplnění, vygeneruje se dal?í po?adavek na pohyb je?ábu. Je?áb podle definované rutiny automaticky uchopí pot?ebny po?et uskladněnych balík? a p?edá na dopravník, ktery je p?esune na vyrobní linku.

Procesní je?áb: Funk?ní a hospodárny

P?esná manipulace

Je?ábové za?ízení disponuje nosností zdvihacích lan 22?t a p?i rozpětí 28,28?m pojí?dí po dráze ve vy?ce 11,26?m. Pohony pojezd? jsou plynule ?ízeny pomocí frekven?ních měni?? a dimenzovány pro rychlosti pojezd? mezi 2 a? 40?m/min u ko?ky a od 3 do 60?m/min u je?ábu.

Hospodárné zdvihání

Zdvihací práci zaji??uje otev?eny víceú?elovy vrátek (MPW). Mimo?ádná flexibilita je pro vrátek MPW charakteristická.Individuálně koncipovaná zdvihací jednotka sou?asně splňuje ty nejvy??í nároky na jakost, funk?nost a hospodárnost.

Rychlosti zdvihu závislé na zatí?ení

P?i maximálním nákladu 12 balík? slámy provádí systém zdvihání rychlostí 16?m/min. U b?emen p?i ?áste?ném zatí?ení, které ?iní méně ne? 50% maximálního zatí?ení, pracuje je?áb rychlostí 24?m/min. Pro zvy?enou provozní bezpe?nost zaji??uje integrovany elektronicky senzor automatické vypnutí p?i p?etí?ení.